เอกสาร / เงื่อนไข

รายละเอียดการเช่า

 

1.ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเอง โดยทางร้านมีน้ำมันสำรอง ให้เต็มถัง(คืนรถน้ำมันเต็มถึงเหมือนเดิม)

2.ส่งรถช้ากว่ากำหนด คิดชั่วโมงละ 100 บาท เกินกว่า 4 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน

3.ถ้าผู้เช่ายกเลิกการเช่าหลัง 1 ชั่วโมง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเช่า
หรือตามจำนวนเหมาะสมแล้วแต่กรณี

4.ผู้เช่าต้องมีใบขับขราสากล หรือใบขับขี่ภายในราชอาณาจักรไทย
และบัตรประชาชนที่ออกให้ ตามภูมิลำเนาของผู้เช่า

5.ผู้เช่าขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฏหมายเท่านั้น

6.หากผู้เช่านำรถไปกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฏหมาย หรือ ปฎิบัติผิดกฏ
ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

7.ห้ามให้ผู้เช่านำรถยนต์ไปใช้เช่าช่วงต่อ หรือมอบให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

8.หากผู้เช่ากระทำผิดสัญญาเบื้องต้น ผู้เช่ายินยอมให้ยึดเงินประกันได้ทันที
และยินยอมให้ทางร้านเรียกร้องค่าเสียหายได้


9.ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ รถเสียหาย ผู้เช่าต้องแจ้งให้ ผู้ให้เช่าทราบทันที
และปฎิบัติตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาให้เช่า

 

 

เอกสารประกอบการเช่ารถ

  • บัตรประจำตัวประชาชน

  • ใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

  • เงินประกัน 2000 บาท (รถยนต์)

  • เงินประกัน 1500 บาท (รถจักรยานยนต์)

 *** เรายินดีคืนเงินประกันเมื่อส่งรถคืนเรียบร้อยแล้ว ***